Pozwolenie na zbiornik na deszczówkę – czy jest wymagane?

Do gromadzenia wody deszczowej zachęcają zarówno lokalne samorządy, jak i władze na szczeblu państwowym. Organy ustawodawcze zapowiadają również liczne ułatwienia i dofinansowania retencji wód opadowych, w tym program Moja Woda. Kroki te w założeniu mają zwiększyć liczbę nowo powstających bezpiecznych zbiorników na deszczówkę.

Jednakże za promocją postawy ekologicznej nie zawsze stoi prawodawstwo, w którym próżno szukać szczegółowego wytłumaczenia sytuacji prawnej zbiorników na wodę. W efekcie każdy chętny do wybudowania naziemnego lub podziemnego zbiornika na deszczówkę napotyka na chaos informacyjny i niejednoznaczność zapisów prawnych. Zobacz, na jakie formalności musisz się przygotować.

Kiedy pozwolenie na zbiornik na deszczówkę nie jest potrzebne?

Biorąc pod uwagę niejednoznaczność przepisów i wspomniany wcześniej chaos informacyjny, warto już na samym początku wspomnieć, że istnieją dwie sytuacje, w których prawo mówi jasno i nie pozostawia pola na interpretacje.

Pozwolenie na budowę zbiornika na deszczówkę ani pozwolenie wodnoprawne nie są potrzebne, jeśli:

  • zdecydujesz się na instalację naziemnego zbiornika na deszczówkę;
  • budowę zbiornika na wodę deszczową, niezależnie od jego rodzaju, realizujesz w ramach większej inwestycji np. budowy domu. W takiej sytuacji zbiornik na deszczówkę uznaje się za integralną część domu i można go zbudować w ramach uzyskanego wcześniej pozwolenia na budowę. Pamiętaj jednak, że fakt ten musisz zgłosić do właściwego starostwa powiatowego.

W sytuacji, gdy podziemny zbiornik na wodę chcesz zbudować na już wykończonej i oddanej do użytku działce, musisz liczyć się z tym, że pozwolenie na budowę może być wymagane. Paradoks polega jednak na tym, że nie zawsze tak będzie, a konieczność uzyskania pozwolenia nie wynika ani z wielkości zbiornika, ani jego umiejscowienia, ani innych obiektywnych przyczyn.

Winne temu stanowi rzeczy są zmiany w Ustawie Prawo Wodne oraz nie dość jasne przepisy Ustawy Prawo Budowlane, które w momencie tworzenia nie przewidywały jeszcze tak dużej popularności zbiorników na wodę deszczową.

Przeczytaj także: Jaki zbiornik na deszczówkę wybrać? 4 wskazówki

Podziemne zbiorniki na deszczówkę a Prawo Wodne 2021

Wcześniej, czyli przed 1 stycznia 2018 roku, kiedy to w życie weszła znowelizowana Ustawa Prawo Wodne z 1 lipca 2001 roku, woda deszczowa uznawana była za ścieki. W związku z tym podziemne zbiorniki na deszczówkę podlegały takim samym regulacjom jak np. przydomowe szamba. Pozwolenie na zbiornik na deszczówkę nie było konieczne w przypadku budowy konstrukcji o pojemności nieprzekraczającej 10 m3. Wszystkie formalności ograniczały się jedynie do zgłoszenia tego faktu do starostwa powiatowego lub urzędu miasta na prawach powiatu.

Obecnie, po zmianie ustawy deszczówka nie jest już zaliczana do kategorii ścieków, przez co wcześniej obowiązujące przepisy nie mają już zastosowania. Jednocześnie nowa ustawa pomija kwestię zbiorników na deszczówkę i nie zalicza ich do żadnej kategorii zbiorników wodnych. Rodzi to wiele problemów z interpretacją.

Zgodnie z Ustawą Prawo Wodne pozwolenia na budowę wymagają:

  • usługi wodne, które obejmują m.in. odprowadzane wody deszczowej lub roztopowej do wód naturalnych albo innych urządzeń wodnych;
  • szczególne korzystanie z wód tj. odwadnianie gruntów, użytkowanie wody ze stawów lub rowów melioracyjnych czy wykonywanie robót zmniejszających retencję terenową (czyli absorpcję wody przez ziemię), zasilanie wód podziemnych czy korzystanie z wód w ramach wykonywania działalności gospodarczej;
  • urządzenia wodne, w tym tamy, kanały, rowy, stawy lub urządzenia odprowadzające ścieki do wód.

Ta sama ustawa stanowi jednak, że wykorzystanie wód (po raz kolejny nie pojawia się tutaj nazwa zbiornika na wodę deszczową) na własny użytek gospodarstwa domowego nie wymaga pozwolenia na budowę. Teoretycznie nawet w przypadku podziemnych zbiorników na deszczówkę pozwolenie wodnoprawne nie jest konieczne i wystarczy tylko zgłoszenie. Dodatkowo większość urzędników uznaje, iż podziemny zbiornik na deszczówkę w żaden sposób nie zaburza kształtu zasobów wodnych i pozwolenie wodnoprawne nie jest konieczne.

W praktyce przed budową zawsze lepiej zasięgnąć opinii lokalnego urzędu nadzoru wodnego i dowiedzieć się, czy budowa zbiornika na deszczówkę wymaga zgłoszenia, czy pozwolenia.

Podziemne zbiorniki na deszczówkę – pozwolenie na budowę czy zgłoszenie?

Podziemny zbiornik na deszczówkę
Pozwolenie na podziemnie zbiorniki na deszczówkę nie jest wymagane, jeśli zbiornik budujesz jednocześnie z domem. W pozostałych przypadkach samo zgłoszenie może być niewystarczające, a obiekt zostać uznany za samowolę budowlaną.

Równie niejednoznaczne są przepisy Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi nowelizacjami.

Z jednej strony zbiorniki na wodę deszczową nie znajdują się na zamkniętej liście obiektów, które nie wymagają wcześniejszego pozwolenia na budowę. Można więc domniemywać, że takie pozwolenie jest konieczne. Z drugiej strony – z przepisów wynika, że baseny i inne sztuczne zbiorniki na wodę o powierzchni nieprzekraczającej 1000 m2 i głębokości nie większej niż 3 m mogą zostać wybudowane wyłącznie na podstawie zgłoszenia.

To, czy potrzebne jest uzyskanie pozwolenia na zbiornik na deszczówkę, czy nie, także zależy od interpretacji przepisów przez konkretnego urzędnika. Warto to zrobić, aby uniknąć potencjalnego uznania zbiornika na wodę deszczową za samowolę budowlaną i nałożenia dotkliwych kar.

Przeczytaj także: Zmiany w „podatku od deszczu” na rok 2022

Budowa zbiornika na deszczówkę będzie łatwiejsza?

W związku z rozbieżnościami interpretacyjnymi dotyczącymi budowy zbiorników na deszczówkę, planowane są zmiany przepisów. Jak wynika z zapowiedzi władz, bezodpływowe zbiorniki na wodę opadową lub roztopową o pojemności nie większej niż 10 m3 (10 000 l) nie będą wymagały pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenia tego faktu do starostwa lub urzędu miasta na prawach powiatu.

Niestety, nie wiadomo na razie, kiedy zmiany te miałyby wejść w życie. Biorąc pod uwagę popularność programu Moja Woda i coraz liczniejsze inwestycje w zbiorniki na wodę deszczową, powinno to nastąpić niedługo.

Chcesz zbudować zbiornik na deszczówkę i masz pytania lub wątpliwości? Skontaktuj się z nami, a wyjaśnimy Ci, jak wygląda taka inwestycja!